Encyklopedia

PKP Polskie Linie Kolejowe

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez djdark 

24.01.2009
Hasło ponownie dodane djdark 
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna powstała w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Jest narodowym zarządcą infrastruktury kolejowej na terenie kraju. Centrala spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Targowej 74. Kapitał zakładowy spółki to:
 • wysokość kapitału zakładowego: 6 534 922 000,00 zł
 • wysokość wpłaconego kapitału zakładowego: 6 420 784 000,00 zł

  Struktura organizacyjna spółki przedstawia się następująco:

  Centrala
  Centrala spółki składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu spółki. Centrala ma spełniać również funkcje kierunkujące i koordynujące działalność spółki oraz prowadzić dokumentację wymaganą przy obsłudze jej władz - Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

  Oddziały Regionalne
  Zadaniem 8 oddziałów regionalnych jest zapewnienie technicznej sprawności linii kolejowych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi i ich działalnością, udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom według odrębnych uregulowań, nadzór i koordynacja w zakresie podnoszenia sprawności techniczno - eksploatacyjnej elementów infrastruktury kolejowej udostępnianej przewoźnikom, prowadzenie działalności inwestycyjnej na liniach kolejowych, współpraca z samorządami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie pozyskiwania nowych operatorów przewozów na terenie funkcjonowania oddziału.

  Zakłady Linii Kolejowych
  Zadania 27 zakładów linii kolejowych to realizacja umów na udostępnianie linii i ich odcinków - realizacja przejazdów pociągów, prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z rozkładem jazy oraz utrzymywanie czynnych linii i innych elementów infrastruktury w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej, zapewniającej bezpieczeństwo i jak najwyższą jakość ruchu kolejowego, wynajmu obszaru kolejowego dla odstawiania i magazynowania taboru, urządzeń, materiałów itp., świadczenia usług w zakresie ratownictwa technicznego, sprawowania funkcji inwestora zastępczego w zakresie infrastruktury kolejowej, doradztwa technicznego i ekonomicznego.

  Centrum Kierowania Przewozami
  Zadaniem Centrum Kierowania Przewozami jest nadzorowanie i kierowanie ruchem pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., sprawowanie nadzoru nad realizacją rozkładu jazdy, nadzorowanie pracy zakładów linii kolejowych w zakresie wykonywania bieżących zadań eksploatacyjnych, obsługa przewoźników w zakresie możliwości udostępniania linii kolejowych, przyjmowanie zamówień na przejazdy w ramach indywidualnego rozkładu jazdy.

  Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
  Komenda Straży Ochrony Kolei wykonuje zadania związane z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach szynowych.

  Zakład Maszyn Torowych
  Zakład Maszyn Torowych zajmuje się: naprawami nawierzchni i podtorza kolejowego przy zastosowaniu nowoczesnych technologii robót oraz wykonaniem napraw bieżących i konserwacji obiektów inżynieryjnych. Wykonuje również zgrzewanie szyn długich i reprofilację szyn staroużytecznych. Realizuje zadania związane z naprawami i obsługą techniczną wysokowydajnych maszyn torowych jak również produkcją maszyn, urządzeń i części zamiennych.

  Centrum Diagnostyki i Geodezji
  Centrum Diagnostyki i Geodezji prowadzi badania diagnostyczne oraz gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej prowadzonej przez zespoły diagnostyczne Zakładów Linii Kolejowych. Do zadań Centrum należy także organizowanie i prowadzenie prac geodezyjnych oraz kartograficznych na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak również tworzenie zintegrowanego systemu informacji o terenach linii kolejowych i zarządzanie nimi.
  na podstawie PKP PLK SA i źródeł własnych
  opracował Iwo Tondos