Encyklopedia

Rozkazy pisemne

dodane przez marko; zmodyfikowane przez MQ

Rozkazy pisemne są dokumentami informującymi drużyny pociągowe o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas jazdy na szlaku, o ograniczeniu prędkości, o zezwoleniu na jazdę w szczególnych okolicznościach oraz o innych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo porowadzenia pociągu. Rozkazów pisemnych nie trzeba dostarczać drużynom pociągowym w przypadku:

 1. Gdy wyżej wymienione okoliczności zostały ujęte w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów lub w wykazie ostrzeżeń stałych (dodatek 7 do wewn. rozkładu jazdy). Dokumenty te powinni posiadać maszyniści pociągów jak i kierowcy ciężkichpojazdów pomocniczych.
 2. Gdy potrzeba ograniczenia prędkości jak i nieplanowego zatrzymania pociągu jest odpowiednio osygnalizowana, a instrukcje nie wymagają dodatkowego zawiadomienia.

O okolicznościach wymienionych w pdp. 'a' drużyny pociągowe zawiadamiamy rozkazami pisemnymi "O", "S", "N", "Nrob" i "P".

Podstawą do wypisywania i przekazywania rozkazów pisemnych są postanowienia przepisów i instrukcji oraz wynikające z nich obowiązki dyżurnego ruchu lub właściwej jednostki organizacyjnej (np. sekcji eksploatacji) lub żądanie uprawnionego pracownika.

Rozkaz pisemny "O"

Za pomocą tego rozkazu pisemnego wydaje się drużynie pociągowej następujące polecenia:

 1. Polecenie ostrożnej jazdy z powodu:
  • nie zawiadomienia dróżnika przejazdowego lub kierownika robót (jeśli jest to przewidziane w tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu podczas robót), o zmianie normalnego kierunku jazdy pociągu po torze szlakowym, o jeździe pociągu po zamknięym torze, o jeździe w odstępie czasu.
  • nie otrzymania potwierdzenia przyjazdu lub zawiadomienia o usunięciu z toru szlakowego lekkiego pojazdu pomocniczego.
  • jazdy pociągu w odstępie czasu (zawiadamia się drużynę pociągową z pociągu poprzedzającego jak i następującego, a gdy sytuacja dotyczy wyprawiania ciężkiego pojazdu pomocniczego za pociągiem, to zawiadamianie drużyny pociągu poprzedzającego nie jest konieczne.
  • wykonywania robót drogowych, w czasie których wymaga się podawania sygnału Rp1 - "Baczność" przed miejscem wykonywanych robót (w tym celu podajemy miejsce ustawienia wskaźnika W7)
  • znajdowania się w składzie pociągu wagonów z ładunkiem niebezpiecznym (podając nazwę towaru oraz numer identyfikacyjny zagrożenia i materiału ze wskazaniem szczególnych środków ostrożności jakie należy stosować podczas przewozu ładunku), wagonów z przekroczoną skrajnią lub wagonów z ładunkiem wyjątkowo ciężkim.
  • jazdy po sąsiednim torze szlakowym lub stacyjnym pociągu, w którego składzie znajdują się wagony z przekroczoną skrajnią lub z ładunkiem niebezpiecznym (wypisuje się gdy wymagane jest takie ostrzeżenie)
  • jazdy po torze w kierunku zasaniczym w przypadku zamknięcia jednego z torów szlaku dwutorowego i prowadzenia ruchu po torze czynnym lub prowadzenia ruchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego przy czynnych obu torach szlakowych (jeśli blokada liniowa nie jest do przystosowana do porwadzenia takiego ruchu).
  • innych okoliczności wymagających ostrożnej jazdy
 2. Polecenie ostrożej jazdy ze zmniejszoną prędkością - z powodu:
  • zmiany toru wjazdowego (np. z toru głównego zasadniczego, na tor główny dodatkowy)
  • wjazdu pociągu na tor częściowo zajęty lub na tor żeberkowy (prędkość max = 20km/h) lub na tor, na którym istnieje ograniczenie prędkości niższe niż wynika to ze wskazań semafora (w tym przypadku pociąg zatrzymuje się pod semaforem wjazdowym wskazującym sygnał "STÓJ", układamy drogę przebiegu dla pociągu, dyktujemy rozkaz za pomocą urządzeń radiołączności i podajemy sygnał zezwalający na wjazd pociągu).
  • stanu taboru (np. włączenia do składu pociągu pojazdu szynowego, którego prędkość konstrukcyjna jest mniejsza niż prędkość pociągu, brak oględzin technicznych pociągu w pełnym zakresie itp.)
  • stanu lub rodzaju ładunku, które wymagają zmniejszenie prędkości jazdy
  • stanu nawierzchni lub budowli inżynierskich
  • stanu urządzeń srk
  • stanu urządzeń trakcji elektrycznej
  • nie zawiadomienia dróżnika przejazdowego lub kierownika robót (jeśli jest to przewidziane w tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu podczas robót) o odjeździe pociągu lub ciężkiego pojazdu pomocniczego.
  • uszkodzenia rogatki lub samoczynnej sygnalizacji na przejeździe (do czasu usunięcia usterki lub do czasu wprowadzenia tymczasowego strzeżenia przejazdu)
  • braku znajomości szlaku przez drużynę trkacyjną
  • innych okolicznościach wymagających ograniczenia prędkości jazdy
  • konieczności zatrzymania pociągu w skutek uszkodzenia lub zagrożenia toru itp. i przejazdu przez miejsce uszkodzone ze wskazaną prędkością i (ewentualnie) z pilotem.

Rozkaz pisemny "S"

Za pomocą rozkazu pisemnego "S" wydaje się drużynie pociągowej i manewrowej następujące polecenia, informacje oraz zezwolenia:

 1. zezwolenie na przejechanie oboka wskazującego sygnał "Stój", sygnał wątpliwy, bądź nieoświetlonego semafora wyjazdowego, w przypadku, gdy nie można podać sygnału zastępczego oraz informację czy wyjazd może się odbyć się po otrzymaniu sygnału "Nakaz Jazdy", czy też bez otrzymania tego synału, z odpowiednimi zastrzeżeniami ujętymi w "Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów". Ponadto zezwolenie na przejechanie obok semafora wyjazdowego w okręgu nastawczym nastawni wykonawczej, która jest wyłączona z udziału w prowadzeniu ruchu.
 2. zezwolenie na wyjazd ze stacji posiadającej semafory wyjazdowe, z toru nie posiadającego semafora oraz informację, czy zezwolenie to jest ważne po otrzymaniu sygnału "Nakaz jazdy" czy też bez otrzymania tego sygnału.
 3. zezwolenie na przejechanie obok semafora wjazdowego, drogowskazowego lub obsługiwanego semafora odstępowego wskazujących sygnał "Stój", sygnał wątpliwy, białe światło, bądź nieoświetlonych, w przypadku, gdy nie można podać sygnału zastepczego. Ponadto zezwolenie na przejechanie obok semafora wjazdowego, drogowskazowego w okręgu nastawczym nastawni wykonawczej, która jest wyłączona z udziału w prowadzeniu ruchu.
 4. jeżeli nie można chwilowo wyłączyć zasilania samoczynnej blokady liniowej jednokierunkowej - zezwolenie podajemy pierwszemu pociągowi, wyprawionemu po otwarciu zamkniętego toru szlakowego, na nie zatrzymywanie się przed wkazującymi sygnał "Stój" samoczynnymi semaforami odstępowymi i nie zmniejszanie prędkości jazdy z tego powodu.
 5. zezwolenie na jazdę manewrową taboru w kierunku szlaku, poza ustaloną granicę przetaczania lub poza granicę stacji
 6. zezwolenie na wjzad z zamkniętego toru szlakowego, przy którym nie ma semafora wjazdowego
 7. zezwolenie na jazdę w przypadku, gdy pojazd trakcyjny z jednoosobową obsługa trkacyjną znajduje się poza semaforami wskazującymi sygnał zezwalający, którego maszynista nie widzi.
 8. zezwolenie na przejchanie obok sygnału D1 "Stój"
 9. zezwolenie na kontynuowanie jazdy zatrzymanego pociągu, w przypadku, gdy czoło zatrzymanego pociągumineło obsługiwany semafor, tak, że koniec pociągu minął sygnałowe miejsce konca pociągu, lub gdy pociąg zatrzymał się za semaforem wskazującym sygnał "Stój"
 10. zezwolenie na wyjazd pociągu w przypadku prowadzenia ruchu w odstępie czasu
 11. zezwolenie na wstawienie i jazdę samochodu, który jest przystosowany do jazdy po szynach
 12. polecenie jazdy pociągu do określonego kilometrana szlaku jednotorowym, zatrzymania sie i powrotunajpóźniej w nakazanym czasie - o ile jazda tego pociągu nie jest przewidziana w wewnętrznym rozkładzie jazdy
 13. polecenie popychania pociągu (od... do...) przez lokomotywę sprzęgniętą z pociągiem lub nie sprzęgnietą, która dojeżdża z pociągiem do nastepnej stacji (ze wskazaniem miejsca zatrzymania na tej stacji), lub która ze szlaku jednotorowego wraca do stacji wyprawienia- o ile popychanie nie jest przewidziane w wewnetrznym rozkładzie jazdy.
 14. polecenie jazdy po zamkniętym torze szlakowym i o okolicznościach takich jak (podanie nazwy stacji w kier. której odbywa się jazda, określonego miejsca zatrzymania na szlaku, pozwolenia na dalsza jazdę lub powrót do stacji wyprawienia albo na jazdę tylko do określonego kilometra na szlaku, informacje o innych pojazdach pracujących na szlaku - ich przybliżony kilometr pobytu na szlaku itp.)
 15. polecenie zatrzymania pociągu, który nie ma rozkładowego postoju na danej stacji
 16. polecenie nieprzeidzianego w rozkładzie zatrzymania pociągu na szlaku z określeniem celu i czasu postoju.
 17. polecenie rozłączenia lokomotyw, przed miejscami, w których zabroniona jest podwójna trakcja (np. mosty), przejazdu przez to miejsce pojedynczo i następnie połączenie się za tym miejscem (o ile rozłączenie lokomotyw nie jest przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy)
 18. polecenie zatrzymania pociągu przed uszkodzonym, obsługiwanym semaforem
 19. informację o tym co będzie zezwoleniem na wjazd pociągu, lub popychcza powracającego ze szlaku jednotorowego
 20. informacje o zmianach w węwn. rozkładach jazdy
 21. informacje o tym, że w czasie prowadzenia ruchu w odstępie obsługiwanych posterunków następczych, sygnały na semaforach odstępowych są nieważne
 22. informacje o uszkodzeniu torowych urządzeń kontroli prowadzenia pociągów
 23. informacje o jeździ pociągu w kierunku innym, niż tym przewidzianym w rozkładzie jazdy, jeśli rozkazu nie wydała jedna z poprzednich stacji
 24. informcję o otwarciu toru szlakowego i przywrócenia ruchu dwukierunkowego, jeśli drużyna pociągowa została poinformowana rozkazem pisemnym o jeździe pociągu po torze lewym
 25. informacje dla pociągu roboczego, znajdującego się na torze szlakowym zamknietym, wyprawionym do kilometra, z postojem i z powrotem, że za nim zostanie wyprawiony następny pociąg tego samego kierunku
 26. informację o zamknieciu i wyłączeniu z udziału w prowadzeniu ruchu posterunków następczych, unieważnionych sygnałów na semaforach wylączonych z prowadzenia ruchu posterunków następczych, unieważienia sygnałów i semaforów SBL-ki, ograniczenia prędkości w obrębie zamkniętych i wyłączonych z ruchu posterunków następczych
 27. informacje o unieważnieniu wskazań tarcz ostrzegawczych przejazdowcyh odnoszących się do przejazdu kolejowego, strzezonego przez uprawnionego pracownika w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu.

Rozkaz pisemny "N"

Za pomocą rozkazu pisemnego "N" wydajemy drużynie pociągowej następujące zezwolenia, polecenia i informacje:

 1. Zezwolenie na przejechanie obok sygnału wskazującego sygnał "Stój" i wyjazd pociągu na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego, gdy na semaforze nie będzie podany sygnał zastępczy oraz informację czy zezwolenie to jest ważne po podaniu sygnału "Nakaz jazdy", czy też bez otrzymania tego sygnału.
 2. zezwolenie na wjazd pociągu z toru szlakowego, z kierunku przeciwnego do zasadniczego, przy którym nie ma semafora wjazdowego lub innego urządzenia sygnałowego albo gdy nie mozna podać na nich odpowiedniego synału.
 3. zezwolenie na wyjazd pociągu ze stacji posiadjącej semafory wyjazdowe z toru, przy którym nie ma semafora wyjazdowego, na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego oraz informację, czy zezwolenie jest ważne po otrzymaniu sygnału "Nakaz jazdy", czy też bez otrzymania tego sygnału.
 4. informację o zamknięciu toru szlakowego i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego, po torze szlakowym czynnym
 5. informację o tym co będzie zezwoleniem na wjazd z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego pociągu, wzglądnie powracającego popychacza, jeżeli wjazd ten nie odbędzie się na sygnał zezwalający na ustawionym przy tym torze semaforze wjazdowym lub na sygnał zastępczy umieszczony na nim.
 6. informację o tym, że przejazd pociągu po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego obok posterunków odstępowych (bocznicowych) może nastąpić po otrzymaniu ręcznego sygnału "Do mnie" od dyżurnego ruchu każdego z tych posterunków.
 7. informację o prowadzeniu ruchu dwukierunkowego, po torze szlaku dwutorowego, przy czynnych obu torach jeśli blokada liniowa i stacyjna nie są przystosowane do prowadzenia takiego ruchu. Informację tą podaje się tym rozkazem drużynie pociągu jadącego na tor szlakowy w kier. przeciwnym do zasadniczego
 8. jeżeli jazda, względnie popychanie pociągu do określonego kilometra na szlaku i powrót nie są przewidziane w wewnętrznym rozkładzie jazdy - informację do którego miejsca na szlaku dwutorowym odbędzie się jazda względnie.

Rozkaz pisemny "Nrob"

Rozkaz pisemny "Nrob" wydaje się w czasie planowych zamknięć torów, w celu wykonania robót, drużynie pociągowej z danego pociagu roboczego. Umieszcza się w nim zezwolenia, polecenia i informacje wypełniając odpowiednie rubryki.

Rozkaz pisemny "P"

Za pomocą rozkazu pisemnego "P" wydaje się drużynie pociągowej następujące polecenia i informacje:

 1. polecenie drużynie pociągowej pierwszego pociągu ustnego zawiadomienia o przerwie w łączności posterunków wyłączonych z udziału w prowadzeniu ruchu i dróżników przejazdowych
 2. polecenie ostrożnej jazdy, zatrzymania się i dawania sygnału "Baczność"
 3. informację o zaistnieniu całkowitej przerwy w łączności i o jej zasięgu
 4. informację o nieotrzymaniu potwierdzenia przyjazdu pociągu
 5. informację o podstawie do wyprawienia pociągu na szlak jednotorowy
 6. informację, które posterunki nie biorą udziału w prowadzeniu ruchui o nieważności sygnałów na ich semaforach oraz na którym z tych posterunków przejazd przez zwrotnicę odbędzie się na ręczny sygnał "Do mnie"
 7. informację o tym, że w tym samym kierunku zostanie wyprawiony następny pociąg.

na podstawie "Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów"
opracował Marek Czapiewski