Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Samorząd nie pilnował kolei

mag, Kurier Szczeciński,

dodane przez MQ

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak w latach 2004-2006 były organizowane i finansowane przez samorządy województw regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. Ich działalność oceniła negatywnie. Oberwało się również Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
Celem kontroli NIK było zbadanie i dokonanie oceny organizowania regionalnych przewozów pasażerskich przez samorządy województw. Przeprowadzono ją w 16 urzędach marszałkowskich, a dotyczyła lat 2004-2006 (do 18 grudnia tego roku marszałkiem zachodniopomorskim był Zygmunt Meyer).

Spośród 16 skontrolowanych urzędów marszałkowskich 9 nie wywiązywało się z zadań mających na celu ustalenie rzeczywistego zapotrzebowania na regionalne przewozy pasażerskie na terenie województwa. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski nie miał np. należytego rozpoznania popytu społeczności województwa w tym zakresie. W latach 2004-2006 (do 31 sierpnia) przy określaniu tych potrzeb kierował się głównie: danymi spółki PKP Przewozy Regionalne; skargami i wnioskami podróżnych - dotyczącymi rozkładu jazdy pociągów; pilotażowymi wynikami badań potoków pasażerskich w pociągach regionalnych, które otrzymał do Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, oraz wynikami ich własnych kontroli.

Kontrolerzy NIK ustalili też, że w latach 2004-2006 nasz Urząd Marszałkowski nie opracowywał własnych propozycji rozkładów jazdy. Spółce PKP PR zlecał opracowanie ofert zawierających m.in. proponowany rozkład, prognozy dotyczące liczby pasażerów na dobę w poszczególnych pociągach oraz wysokość wymaganego od samorządu dofinansowania przewozów. Zgodnie zaś z przepisami, samorząd województwa, jako organizator przewozów, samodzielnie powinien określać, jakie połączenia kolejowe mają działać. Natomiast rolą przewoźnika jest zapewnienie realizacji przewozów w ramach uzgodnionych połączeń.

W 6 urzędach marszałkowskich wyboru przewoźnika dokonano z naruszeniem przepisów dotyczących zamówień publicznych. W zachodniopomorskim doszło do tego, w ocenie NIK, w latach 2004-2005.

Ponadto Urząd Marszałkowski w kontrolowanym okresie niewystarczająco sprawdzał wywiązywanie się spółki PKP PR z zawartych umów. W latach 2004-2005 przeprowadził 12 kontroli, m.in. punktualności pociągów, stopnia ich zapełnienia oraz warunków bezpieczeństwa i higieny, a do 31 sierpnia 2006 r. zaledwie jedną

źródło: Kurier Szczeciński

brak komentarzy