Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju kolej

Warszawa: Źle się dzieje w PKP Cargo

Józef Smulski,

dodane przez marko; zmodyfikowane

W dniu 10.12.2008r. w Jachrance Zarząd PKP Cargo S.A przedstawił działającym w Spółce Centralom Związków Zawodowych informację o obecnej sytuacji ekonomicznej Spółki oraz prognozy na 2009 rok.
Nastąpiło załamanie na rynku przewozów towarowych. Spadły przewozy masowe: węgla, rudy żelaza, metali.
Żeby zbilansować wydatki i przychody w 2009 roku Zarząd przedstawił propozycje cięć w kosztach między innymi, w kosztach wynagrodzeń.
Proponowane przez Zarząd PKP Cargo S.A, propozycje to:
1. Tworzenie Spółek Cargo Wagon i przekazanie do nich około 1500 pracowników. Mogą być też tworzone Spółki Utrzymania Taboru Trakcyjnego.
2. Zwolnienia pracowników w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnień grupowych).
Chodzi o zwolnienia 5000 pracowników:
• 2500 administracja zakładów
• 300 administracja Centrali
• 2200 pracownicy na stanowiskach robotniczych w zakładach.
3. Nieświadczenie pracy przez 9000 pracowników rotacyjnie
4. Zawieszenie niektórych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, między innymi:
• Zawieszenie wypłaty premii.
• Zawieszenie wypłaty dodatku kilometrowego dla drużyn trakcyjnych.
• Zawieszenie wypłaty 200% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
• Zawieszenie wypłaty dodatku za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych (ponowna weryfikacja tych warunków)
• Zawieszenie prawa do 4 dni dodatkowego urlopu dla drużyn trakcyjnych.
• Obniżenie nagrody pieniężnej z 55% do 50% z tytułu otrzymania odznaczenia lub odznaki honorowej.

źródło: FZZMK

brak komentarzy