Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Przetarg unieważniony

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

dodane przez Mareczek

Samorząd województwa zachodniopomorskiego unieważnił przetarg na opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów regionalnych" finansowanego ze środków Unii Europejskiej zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: […] 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”, unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Uchwały Nr 85/09 z dnia 22 stycznia 2009r. zaakceptował wszczęcie procedury zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro na opracowanie „Studium wykonalności projektu inwestycyjnego „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów regionalnych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 lutego 2009r. Termin składania ofert upłynął 18 lutego 2009r. o godzinie 10 00, w tym samym dniu o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy - konsorcjum firm w składzie: 1/ Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp.zo. o., 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 22a ( lider), 2/ Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp.zo.o., 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86, 3/ Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp.zo.o. Warszawa , ul. Boremlowska 40 A.

W wyniku badania ofert okazało się, iż w załączniku nr 3 do SIWZ ( wykaz wykonanych usług ) wykazane zostały przez Wykonawcę trzy prace wraz z referencjami nieodpowiadające swym zakresem warunkowi szczegółowemu wskazanemu w pkt. 2.1 rozdziału VIII SIWZ. Wykazane przez Wykonawcę prace dotyczą opracowania studiów wykonalności do projektów modernizacji linii kolejowych, natomiast Zamawiający żądał wykazania co najmniej trzech usług polegających na przygotowaniu studiów wykonalności w zakresie zakupów lub modernizacji taboru komunikacji publicznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości przekraczającej kwotę 20 mln euro każdy, w tym co najmniej jedną pracę ściśle związaną z zakupem taboru kolejowego.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w terminie do 02.03.2009 r. do godz. 11:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił żądanych. dokumentów.

Zamawiający na podstawie artykułu 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), który stanowi: „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy” wyklucza na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” Wykonawcę:

1/ Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 70 - 028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 22 a (lider), 2/ Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o., 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86, 3/ Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp.zo.o. Warszawa , ul. Boremlowska 40 A.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

3 komentarze