Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju kolej wąskotorowa

Piotrków Trybunalski: Przetarg na wąskotorówkę

margor,

dodane przez margor; zmodyfikowane

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi z siedzibą w 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż majątku ruchomego.
I. Przedmiot przetargu:

sprzedaż następujących składników majątku ruchomego: środki transportu szynowego, maszyn i urządzeń Kolejki Wąskotorowej znajdujące się w Piotrkowie Tryb., ul. Przemysłowa 27

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 22-06-2010 r. o godz. 10:00. w siedzibie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 p. 701 (sala konferencyjna).

III. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Oględzin ruchomości objętych przetargiem można dokonać po uzgodnieniu terminu z P. Bogusławem Myserą – zarządcą Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Tryb, ul. Słowackiego 29 tel. 601 052 868

IV. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego

Lp. Nazwa urządzenia Typ Nr fabryczny Rok produkcji
1 Lokomotywa spalinowa Lxd2-322 23130 1976
2 Lokomotywa spalinowa Lxd2-308 21872 1973
3 Wagon techniczny - pług S-3003-6 009223003-6 1952
4 Wagon techniczny – pogot. 7-397354-1 1960
5 Wagon towarowy - platforma Pddxh 6039-9 1956
6 Wagon towarowy - platforma Pddxh 6529-7 1960
7 Wagon towarowy - platforma Pddxh 6533-9 1960
8 Wagon towarowy „Braukard” Ftxh 0308-8 1950
9 Wagon towarowy „Braukard” Ftxh 0307-0 1929
10 Piła ramowa PR-300/15 152 1949
11 Wciągarka elektryczna WEN-5 3849 1963
12 Strugarka poprzeczna STP-9 609 1929
13 Tokarka pociągowa TUE-40/1500 8137 1970
14 Strugarka grubościówka HEN 19502 1945
Z szczegółowym opisem sprzedawanych ruchomości można zapoznać się na stronie internetowej
www.pkp-nieruchomosci.pl/przetargi.

V. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanych ruchomości tj. kwoty 3 094,00 zł..
2. Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium musi być wniesione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
4. Wadium należy wpłacić na konto Sprzedającego BRE Bank S.A. 4211401108000030756900 1049 tytułem „wadium w przetargu N11b-224-054/TP/2010” do dnia 21-06-2010 r.
5. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
7. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego.
8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej.

VI. Cena wywoławcza

Lp. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza ( w zł.)
1 Lokomotywa spalinowa 23 520,00
2 Lokomotywa spalinowa 23 860,00
3 Wagon techniczny - pług 1 890,00
4 Wagon techniczny – pogot. 2 240,00
5 Wagon towarowy - platforma 2 460,00
6 Wagon towarowy - platforma 2 460,00
7 Wagon towarowy - platforma 2 460,00
8 Wagon towarowy „Braukard” 1 620,00
9 Wagon towarowy „Braukard” 1 620,00

10 Piła ramowa 280,00
11 Wciągarka elektryczna 36,00
12 Strugarka poprzeczna 324,00
13 Tokarka pociągowa 1 150,00
14 Strugarka grubościówka 540,00
RAZEM 61 880,00

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi dotyczyć całości przedmiotu przetargu, nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferta powinna zawierać:
- Formularz ofertowy otrzymany od zamawiającego podpis przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
- Potwierdzenie wpłaty wadium.
- Podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wzór umowy kupna-sprzedaży otrzymany od Zamawiającego
- Dokumenty rejestracyjne firmy (NIP, REGON, Wpis do ewidencji lub KRS)
Formularz ofertowy oraz wzór umowy kupna-sprzedaży, który należy załączyć do oferty można pobrać ze strony internetowej www.pkp-nieruchomosci.pl/przetargi.
4. Sprzedający odrzuci oferty Oferentów, którzy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego prowadzą dzielność polegająca na skupie, obrocie lub sprzedaży złomu.
5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: „oferta na zakup środków transportu szynowego, maszyn i urządzeń Kolejki Wąskotorowej znajdujące się w Piotrkowie Tryb., ul. Przemysłowa 27"
7. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Sprzedającego w Łodzi, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 do dnia 22-06-2010 do godz. 9:30 lub przesłać na adres Sprzedającego.
8. Termin związania ofertą Sprzedający określa na 30 dni.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

Przetarg odbędzie się w dniu 22-06-2010 r. o godz. 10:00. w siedzibie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 p. 701 (sala konferencyjna).

IX. Inne postanowienia i zastrzeżenia

1. Komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
2. W przypadku złożenia przez kilku oferentów ofert o równej najwyższej zaproponowanej cenie, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi oferentami w terminie i miejscu wskazanym przez komisję przetargową.
3. Nabywca jest zobowiązany wpłacić kwotę nabycia na konto PKP S.A.
BRE Bank S.A. 4211401108000030756900 1049
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.
4. W przypadku nie uiszczenia kwoty ustalonej w drodze przetargu nabywca traci prawo nabycia określonego składnika majątku ruchomego.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni po zapłaceniu kwoty ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wadium).
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

źródło: PKP Nieruchomości

brak komentarzy