Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Przewozy Regionalne zmodernizują 188 ezetów

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Przewozy Regionalne ogłosiły przetarg nieograniczony na wykonanie napraw rewizyjnych z modernizacją 188 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 78 793 514,38 zł netto.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
1) Zadanie nr 1. Naprawy 70 szt. taboru serii EN57 – naprawy rewizyjne wraz z modernizacją 70 ezt serii EN57;
2) Zadanie nr 2. Naprawy 65 szt. taboru serii EN57 – naprawy rewizyjne wraz z modernizacją 65 ezt serii EN57;
3) Zadanie nr 3. Naprawy 39 szt. taboru serii EN57 – naprawy rewizyjne wraz z modernizacją 39 ezt serii EN57;
4) Zadanie nr 4. Naprawy taboru serii EN71 i ED72 – naprawy rewizyjne wraz z modernizacją 5 ezt serii EN71 i 9 ezt serii ED72.
Oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na potrzeby przedmiotowego zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał naprawy okresowe (naprawy rewizyjne lub główne) co najmniej 10 ezt;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi urządzeniami:
a) urządzenie do komputerowego testowania hamulców w ezt – 1 sztuka;
b) urządzenie do pomiarów nacisków kół na szynę z eliminacją tarć wewnętrznych układów odsprężynowania (tzw. waga) – 1 sztuka;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiadaniem zdolności kredytowej co najmniej w wysokości co najmniej 10% ceny oferty (lub ofert – jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie).

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:
1) 115 000,00 PLN – na zadanie nr 1;
2) 107 000,00 PLN – na zadanie nr 2;
3) 64 000,00 PLN – na zadanie nr 3;
4) 29 000,00 PLN – na zadanie nr 4.

Całość zamówienia powinna być wykonana w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena (waga 100%). Oferty winny być złożone w terminie do dnia 21 grudnia 2010 r.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy