Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Mazowieckie: Nowy pociąg się psuje. WKD: Musi się dotrzeć

Konrad Majszyk, Życie Warszawy,

dodane przez mxk

Nowy pociąg WKD EN-97 uległ awarii i nie wyjechał na trasę. Przewoźnik zachęca pasażerów do zgłaszania usterek
14 po­cią­gów byd­go­skiej PESY kosz­to­wa­ło War­szaw­ską Ko­lej Do­jaz­do­wą 282 mln zł. Pierw­szy ze skła­dów miał kurs in­au­gu­ra­cyj­ny w czwa­rtek o godz. 17.35 z Gro­dzi­ska Ma­zo­wiec­kie­go do sta­cji War­sza­wa-Śród­mie­ście WKD. Jak potwierdziliśmy u prze­woź­ni­ka, do pierw­szej awa­rii do­szło już te­go dnia. czytaj dalej…

źródło: Życie Warszawy

brak komentarzy