Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodnia Grupa Zakupowa: we wrześniu przetarg na tabor

dl, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

"Rynek Kolejowy" dotarł do informacji od Departamentu Transportu UMW Wielkopolskiego w sprawie Zachodniej Grupy Zakupowej. Urzędnicy zakładają, że wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych nastąpi na początku września.
Anna Parzyńska - Paschke z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, że wykonując zobowiązania wynikające z umowy z dnia 4 listopada 2011 r. dotyczącej przygotowania Projektu indywidualnego POIiŚ 7.1-48 "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie" zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Województwem Wielkopolskim (beneficjentem projektu) ustanowiono pełnomocnika beneficjenta ds. przygotowania projektu oraz dokonano - w konkurencyjnej procedurze przetargowej - wyboru wykonawcy studium wykonalności dla projektu.

Zakres zamówieniaPrzedmiot zamówienia, poza opracowaniem w ciągu 100 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą studium wykonalności projektu, obejmuje również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej z wybranymi załącznikami. - Jednym z załączników będzie umowa określająca rolę poszczególnych partnerów w realizacji projektu, ich wzajemne zobowiązania oraz odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych. Dokument ten zostanie przygotowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi tej problematyki - informuje Anna Parzyńska - Paschke.

Według informacji Biura Prasowego UMWW wszczęcie postępowania przetargowego na dostawę 17 elektrycznych zespołów trakcyjnych nastąpi w ciągu 3 miesięcy od złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, tj. na początku września 2012 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na tabor kolejowy będzie jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie projektu i w części dotyczącej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia uwzględniać powinna wyniki analiz taborowych zawartych w Studium wykonalności dla projektu - dodaje Anna Parzyńska - Paschke.

Powstanie Zachodniej Grupy ZakupowejPowstanie grupy zakupowej związane jest z upadkiem projektu taborowego spółki Przewozy Regionalne, która planowała we współpracy z trzynastoma samorządami wojewódzki zakupić ok. 60 pociągów od obsługi ruchu międzyregionalnego. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało na ten cel przeznaczonych 175 mln euro.

Projekt ten nie został zaakceptowany jednak przez część marszałków, którzy postanowili nabyć tabor bez udziału Przewozów Regionalnych. Na początku z udziału w projekcie zrezygnowały samorządy czterech województw z południa Polski: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie, które utworzyły Południową Grupę Zakupową. Następnie swoją wolę współpracy w zakresie zakupu pociągów zadeklarowały województwa z Zachodniej Polski: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i łódzkie. Latem tego roku samorządy zwróciły się do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o dopisanie ich do listy beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W sierpniu 2011 r. nastąpiła aktualizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która poszerzyła o samorządy województw wykaz beneficjentów środków na zakupy taboru dla międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W dniu 12 sierpnia ub. r. umieszczony został na Liście projektów indywidualnych POIiŚ - zgłoszony jako wspólne przedsięwzięcie Zachodniej Grupy Zakupowej pod nazwą "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, łódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Już po ogłoszeniu listy, z udziału w projekcie zrezygnowało województwo łódzkie.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy