Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Unia wstrzymała finansowanie dla Pednolino

Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Projekt zakupu przez PKP Intercity 20 pociągów Pendolino, które w 2014 roku miały mknąć po polskich torach ponad 200 km/godz. jest poważnie zagrożony. Komisja Europejska już w lutym tego roku wstrzymała procedurę potwierdzenia dofinansowania ze środków unijnych zakupu tych pociągów do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości objęcia przewozów na linii E65 umową o świadczenie usług publicznych – dowiadujemy z odpowiedzi resortu transportu na interpelację posła Pawła Szałamachy.
Jak informuje Andrzej Massel, wiceminister transportu realizowany przez PKP Intercity projekt zakupu taboru do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych obejmuje relacje Warszawa – Gdynia, Warszawa – Kraków i Warszawa – Katowice. Projekt został umieszczony na liście projektów indywidualnych PO IiŚ Umowa zakupu 20 składów zespołowych o prędkości maksymalnej do 250 km/h została podpisana przez PKP Intercity i konsorcjum w składzie Alstom Konstal SA i Alstom Ferroviaria S.p.A. w dniu 30 maja 2011 r.

Podsekretarz stanu w resorcie transportu wyjaśnia, że projekt zakupu taboru podlega ocenie Komisji Europejskiej, która decyduje o dofinansowaniu inwestycji ze środków funduszy europejskich. Procedura ta ma zastosowanie wobec każdego projektu o wartości przekraczającej 50 mln euro.

„W związku z prowadzoną oceną projektu spółki PKP InterCity SA w dniu 7 lutego 2012 r. DG Regio wystosowała do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej tzw. interruption letter, informując o wstrzymaniu procedury potwierdzenia dofinansowania ze środków unijnych zakupu taboru dla PKP InterCity SA do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości objęcia przewozów na linii E65 umową o świadczenie usług publicznych.” – czytamy w odpowiedzi Andrzeja Massel na interpelację posła Pawła Sałamachy.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzi rozmowy z Komisją Europejską mające na celu ostateczne wyjaśnienie wszystkich wątpliwych kwestii. Wiceminister transportu uspokaja, że „z uwagi na daleko posunięty stopień zaangażowania i podjęte działania w kierunku pozytywnego zakończenia prac nad projektem żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości niepowodzenia inwestycji tak ważnej dla rozwoju polskiego rynku transportu kolejowego."

Z informacji przekazanych przez ministerstwo możemy się także dowiedzieć, że umowa PKP Intercity z francuskim koncernem Alstom na zakup 20 pociągów Pendolino nie zawiera klauzuli określającej poziom kar umownych, którymi byłoby obciążone PKP InterCity w przypadku zerwania kontraktu z dostawcą pociągów. W takiej sytuacji ewentualna kwota odszkodowania musiałaby być ustalona na drodze postępowania sądowego, natomiast prawem właściwym dla stosunków zobowiązaniowych stron w ramach realizacji umowy jest prawo polskie.

Paweł Szałamacha pytał w swojej interpelacji, czy dokonane niedawno zmiany kadrowe w kierownictwie grupy PKP nie będą miały negatywnego wpływu na realizację projektu. Andrzej Massel zapewnił jednak, że w żaden sposób nie spowodują one zamieszania lub straty czasu w tym procesie. „Zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym zachowana jest ciągłość prac, tak aby doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia, korzystnego dla polskiego rynku transportu kolejowego. Dotychczas podjęte działania prowadzą do zaspokojenia co najmniej części kolejowych potrzeb taborowych, zwłaszcza pod względem ilościowym i jakościowym, oraz, co za tym idzie, polepszenia oferty przewozowej i bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.” – stwierdził wiceminister transportu.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy