Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie: Dziś umowa z Pesą na dwa SZT-y

Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Dziś (2 lipca 2012 r.) w Urzędzie Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zostanie podpisana umowa z Pesą Bydgoszcz na wykonanie i dostawę 2 sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Producent taboru na dostawę pierwszego z pojazdów mają czas do 5 grudnia 2012 r. Wartość kontraktu to 24,6 mln zł.
Historia przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych była dość burzliwa. Zarząd województwa zachodniopomorskiego 6 marca 2012 r. podjął decyzję o wszczęciu postępowania na zakup dwóch nowoczesnych spalinowych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do obsługi ruchu regionalnego z uwzględnieniem relacji w ruchu transgranicznym. W związku z powyższym zamawiający zastrzegł, że zamawiane pojazdy powinny posiadać świadectwo homologacji wymagane do wjazdu na teren Niemiec, wydane przez Federalny Urząd Kolejowy (EBA - Eisenbahn-Bundesamt).

W celu rozszerzenia kręgu potencjalnych wykonawców województwo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dopuściło możliwość uzyskania świadectwa homologacji na wszystkie dostarczone pojazdy do dnia 31 sierpnia 2014 r. Jednak postawiło warunek konieczny do spełnienia, aby przed podpisaniem umowy wykonawca nieposiadający świadectwa homologacji przedstawił plan udokumentowania homologacji przygotowany zgodnie z wytycznymi przepisu VVIBG (Verwaltungsvorschrift Inbetriebnahme Genehmnigung) podpisany przez rzeczoznawców z listy EBA (Eisenbahn-Bundesamt) w zakresie homologowania pojazdów na terenie Niemiec, potwierdzający zaawansowanie prac mających na celu jego uzyskanie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte 9 marca 2012 r. Do dnia 18 kwietnia 2012 r. wpłynęły dwie oferty: jedna złożona przez Newag, a druga przez Pojazdy Szynowe Pesa, w których oferenci zadeklarowali wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nowosądeckiego Newagu.

11 maja 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wystosował pismo do wykonawcy, aby zgodnie z zapisami w terminie 14 dni dostarczył wymagane przez zamawiającego dokumenty umożliwiające zawarcie umowy. Niecałe dwa tygodnie później do urzędu wpłynęło pismo, z którego wynika, że wykonawca nie jest w stanie dostarczyć zamawiającemu wymaganych dokumentów. Wszyscy uczestnicy postępowania byli poinformowani, że konsekwencją nieprzedstawienia świadectwa Mając powyższe na uwadze w dniu 30 maja 2012 r. zarząd województwa dokonał ponownego wyboru wykonawcy, tj. firmy Pojazdy Szynowe Pesa. W tej sytuacji 8 czerwca Newag wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w sprawie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 19 czerwca Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie, w którym odrzuciła odwołanie firmy Newag oraz obciążyła nowsądeckiego producenta taboru kosztami postępowania.

22 czerwca Pesa przedłożyła w urzędzie marszałkowskim wymagane w specyfikacji dokumenty. 25 czerwca 2012 r. Komisja przetargowa dokonała pomyślnej weryfikacji przedłożonych dokumentów i rekomendowała zawarcie stosownej umowy na dostawę dla Województwa Zachodniopomorskiego dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych. Pierwszy z nich zostanie dostarczony do dnia 05.12.2012 r.i do czasu uzyskania stosownych dokumentów homologacyjnych będzie wykorzystywany do obsługi połączeń regionalnych w relacjach krajowych.

Województwo zachodniopomorskie jest właścicielem dwunastu nowoczesnych zespołów trakcyjnych typu SA136 (o 157 miejscach siedzących), zakupionych w latach 2010 2011, oraz czterech zmodernizowanych w ostatnim czasie pojazdów, zakupionych w latach 2004-2005, w tym trzech szynobusów serii SA103 (o 53 miejscach siedzących) i jednego szynobusu typu SA109 (o 76 miejscach siedzących). Uzupełnienie stanu posiadania o tabor pośredni pomiędzy pojazdami jednoczłonowymi a trzyczłonowymi jest kolejnym etapem rozbudowy należącej do województwa floty pojazdów, pozwalającym na polepszenie standardów podróży z jednej strony oraz racjonalizację kosztów z drugiej.

Analizy techniczno-finansowe zlecone przez województwo zachodniopomorskie wykazują celowość zastąpienia na niektórych trasach dużych, mało ekonomicznych i przestarzałych elektrycznych pojazdów EN57, taborem mniejszym, bardziej ekonomicznym i gwarantującym wysoki komfort podróżowania, co automatycznie poprawiłoby rentowność tych połączeń. Jednocześnie występuje potrzeba doraźnego wzmacniania niektórych składów pociągów spalinowych w piątki w godzinach popołudniowych oraz w niedzielne popołudnia i w poniedziałki rano, w relacjach np. Kołobrzeg - Szczecin - Szczecinek - Szczecin (przykładowo połączenie trzyczłonowego pojazdu typu SA136 z nowo zakupionym pojazdem dwuczłonowym pozwalałoby zwiększać ilość miejsc siedzących nawet do 250).

źródło: Rynek Kolejowy

Przeczytaj również: Link na torach? (22.06.2012)

5 komentarzy