Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Przetarg w Zachodniopomorskiem

Rynek Kolejowy,

dodane przez djdark

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił przetarg na studium wykonalności projektu inwestycyjnego „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów regionalnych” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
Ewentualny wykonawca musi m.in. wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumenty odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej 3 usługi polegające na przygotowaniu studiów wykonalności w zakresie transportu publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości przekraczającej kwotę 20 mln euro, w tym co najmniej 1 pracę ściśle związaną z transportem kolejowym (np. zakup taboru kolejowego).

Termin realizacji zamówienia to okres od daty podpisania umowy do 31 października 2008 r. Ofert można składać do 29 maja. Ich otwarcie nastąpi w tym samym dniu.

źródło: Rynek Kolejowy

Bliższe szczegóły przetargu:
http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=2834

możliwość komentowania została wyłączona