Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

SKM Szczecin na liście inwestycji Kontraktu Terytorialnego

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

Budowa Szybkiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie znalazła się na liście przedsięwzięć wskazanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego. Za pomocą tej listy samorząd wskazuje inwestycje potrzebne dla rozwoju województwa.
Koncepcja SKM zakłada wydłużenie obecnej siatki połączeń o kilkukilometrowy odcinek pomiędzy stacją Szczecin Główny a Szczecin Niebuszewo (linia kolejowa 406) wraz z uruchomienie na nim kilku przystanków, a docelowo dalsze wydłużenie tej trasy do Polic. Więcej na jej temat można przeczytać tutaj.

Według Urzędu Marszałkowskiego, budowa Szybkiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 może kosztować 490 milionów złotych.

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski, lista w obecnym stanie ma charakter otwarty i nie wyczerpuje całości potrzeb rozwojowych województwa. Znajdują się na niej przedsięwzięcia zdiagnozowane przez Urząd Marszałkowski w ramach procesu komunikacji społecznej oraz tworzenia Programów Strategicznych, dla których możliwe było ustalenie ich ramowego zakresu rzeczowego i kosztowego.

Jak informuje fanpage promujący SKM Szczecin, kontrakt terytorialny jest umową określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju i województwa, którego dotyczy, a także sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji zawieraną pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 stanowić on będzie nowe narzędzie służące koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów, w szczególności poprzez dostosowanie interwencji sektorowej do potrzeb regionalnych. Wdrożenie Kontraktu pozwoli na ukierunkowanie przedsięwzięć samorządowych w sposób służący realizacji celów polityki regionalnej państwa poprzez dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa oraz wdrażanych na poziomie centralnym programów finansowanych ze środków UE określonych przedsięwzięć realizowanych przez partnerów samorządowych oraz zapewnienie komplementarności przedsięwzięć realizowanych po stronie rządowej i samorządowej.

źródło: Rynek Kolejowy

2 komentarze